ศาสตร์พระราชา ชุด สืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 9


 • กล่องชุด 1.png
  ๑. ด้านการศึกษา เกี่ยวกับหลักการทรงงานพระบรมราโชวาทพระราชดำรัส ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในสมัยรัชกาลที่ ๙ “ครูแห่งแผ่นดิน” โรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนตามพระราชประสงค์ การพัฒน...

 • กล่องชุด 2.png
  ๒. ด้านการเกษตร เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่การส่งเสริมอาชีพเกษตร คุณภาพชีวิตเกษตรกรโครงการตามแนวพระราชดำริด้านการเกษตรพระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสเกี่ยวกับการเกษตร ขนาดรูปเล่ม 18.5x2...

 • กล่องชุด 3.png
  ๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ เกี่ยวกับทรัพยากรดินน้ำ ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการแนวพระราชดำริทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ ขนาดรูปเล่ม 18.5x26 cm. โดยประมาณ ปกพิมพ์ระบบออฟเซ...

 • กล่องชุด 4.png
  ๔. ด้านการแพทย์และสาธารณสุข เกี่ยวกับพระเกียรติยศพระราชบิดาเกี่ยวกับการแพทย์และสาธารณสุข พระอัจฉริยภาพด้านการแพทย์การสาธารณสุข สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ ขนาดรูปเล่ม 18.5x26 cm. ...

 • กล่องชุด 5.png
  ๕. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำ วิทยาศาสตร์ดิน เทคโนโลยี ขนาดรูปเล่ม 18.5x26 c...

 • กล่องชุด 6.png
  ๖. ด้านคมนาคมและพลังงาน เกี่ยวกับการคมนาคม พลังงาน พลังงานทางเลือก การคมนาคมทางน้ำ พลังงานไทย ในหลวงรัชกาลที่ ๙ กับการพัฒนาพลังงานไทย เขื่อนและการผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำ ขนาดรูปเล่ม ...

 • กล่องชุด 7.png
  ๗. ด้านศิลปวัฒนธรรมและกีฬา ด้านทัศนศิลป์ดนตรี การถ่ายภาพและภาพยนตร์ ด้านศาสนาด้านกีฬา ภาษาไทยและการประพันธ์ ขนาดรูปเล่ม 18.5x26 cm. โดยประมาณ ปกพิมพ์ระบบออฟเซ็ท (Offset) 4 สี หน้...

 • กล่องชุด 8.png
  ๘. ด้านความสัมพันธ์ต่างประเทศ เกี่ยวกับการเสด็จเยือนต่างประเทศ พระเกียรติคุณเกริกไกร พระเกียรติยศ พระอิสริยยศ พระราชสมัญญานามจากต่างประเทศความสัมพันธ์ต่างประเทศเพื่อสร้าง ความสัมพั...

 • กล่องชุด 9.png
  ๙. ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการทรงงานเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางและหลักการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ ๙ พระราชจริยวัตรในด้านคุณ...
Visitors: 91,862